TÍNH ĐIỂM TỔ HỢP MÔN THEO HỌC BẠ THPT

Phương thức tính điểm
CẢ NĂM LỚP 10CẢ NĂM LỚP 11CẢ NĂM LỚP 12
Toán
Toán
Toán
Vật lý
Vật lý
Vật lý
Hóa
Hóa
Hóa
Sinh học
Sinh học
Sinh học
Văn
Văn
Văn
Lịch sử
Lịch sử
Lịch sử
Địa lý
Địa lý
Địa lý
GDCD
GDCD
GDCD
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Ngoại ngữ
Điểm ưu tiên (nếu có)
Điểm khuyến khích (nếu có)
CÁC KHỐI XÉT TUYỂN
Khối C00
Khối C01
Khối C02
Khối D14
Khối D15
Khối D90
Khối D96